“မတစ်ထောင်တစ်ကောင်ဘွား” သီချင်းရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း တေးရေး တေးဆို မိုးမြင့်ထက် ပြောပြချက်

“မတစ်ထောင်တစ်ကောင်ဘွား” သီချင်းရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း တေးရေး တေးဆို မိုးမြင့်ထက် ပြောပြချက်

“မတစထွောငတွစကွောငဘွှား” သီခငွှးရေးဖှစတွဲ့အကှောငွး တေးရေး တေးဆို မိုးမှငွ့ထကွ ပှောပှခကွှ “မတစ်ထောင်တစ်ကောင်ဘွား” ဆိုတဲ့ လက...
read more